دباغخانه های سنتی کشورهای عربی

دباغخانه
لغت نامه دهخدا
دباغخانه . [ دَب ْ با ن َ / ن ِ ] (اِ مرکب ) مدبغه. جایی که پوست و امثال آن پیرایند. (آنندراج ). آنجا که پوست آش نهند. آنجا که پوست دباغت کنند و بپیرایند.
– امثال :
گذر پوست به دباغخانه است . یا: آخر گذر پوست به دباغان است . نظیر: گرو در دست گازر است . یا: گذر رسن بر چنبرست . (امثال و حکم دهخدا).
اداره ٔ دباغی. مجموع دباغان شهری.

 

دباغخانه 6

دباغخانه 7

دباغخانه 8

دباغخانه 9

دباغخانه 10

دباغخانه 1

دباغخانه 2

دباغخانه 3