ساک حمل گربه، باکس حمل گربه، کیف حمل حیوان خانگی، کریر یا ترولی